Kundservice

Blanketter, villkor och priser

Blanketter, villkor och priser

Nedladdningsbara filer

Integritetspolicy

Bitcom hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Syften med att behandla personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster eller produkter du beställt och hantera vårt avtal med dig behöver vi behandla personuppgifter. Även för att vi skall kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, via e-post och formulär samt för att behandla din betalning eller förhindra samt upptäcka bedrägerier behöver vi behandla personuppgifter.

Insamling av data

Vi samlar in och behandlar den data som du själv lämnar till oss när du gör en beställning, tecknar avtal eller kontaktar oss per telefon eller per e-post samt den data som skapas när du använder någon av våra tjänster. I vissa fall hämtar vi data från andra källor som exempelvis vid kreditbedömning via CreditSafe. 

Personuppgifter som vi behandlar
Kunddata: är uppgifter om dig som person och dina tjänster, t ex namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, IP-adress och användar-id, betalningsinformation eller annan information som du lämnat då du varit i kontakt med oss.

Trafikdata: är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder din tjänst hos oss och som behövs för att överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät. Det är också uppgifter som behövs för att vi skall kunna fakturera för den använda tjänsten eller för att kunna utföra felsökning. Trafikdata är inte innehåll och inte heller när trafikdata skickats/tagits emot utan endast data om e-postloggar, IP-lån och samtalshistorik (om du har telefonitjänst hos oss).

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
För att få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, sk rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för Bitcom rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning eller sedan du har lämnat ett samtycke till behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter är när vi tillhandahåller dina tjänster, hanterar dina inbetalningar, svarar på frågor från dig via vår kundservice, hanterar felanmälning från dig, marknadsför våra produkter och tjänster, hanterar klagomål, sammanställer statistik samt för att kunna förhindra olaglig användning och missbruk av tjänster. Vi behandlar också data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Så här länge sparar vi data

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
Kunddata sparas så länge som du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Trafikdata sparas upp till 12 månader efter det att de skapas. Undantag från ovanstående gäller sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Dina rättigheter

Rätt till information
Du har rätt att få information när vi behandlar personuppgifter om dig och få information om varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du kan kostnadsfritt (en gång per år) begära ett registerutdrag som visar vilken typ av data som finns registrerad om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål. För att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehörig lämnas information enbart ut efter identifiering.

Rätt till rättelse
Det är viktigt för oss att personuppgifterna som vi hanterar är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att vända dig till oss och begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering (“rätten att
bli glömd”)
Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om behandlingen av dina uppgifter inte har uppfyllt gällande rätt.
– Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till invändning
Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna vi hanterat är felaktiga och du har begärt rättelse. Behandlingen av uppgifterna begränsas under tid som uppgifternas korrekthet utreds.

Så här skyddar vi din data
Vi lägger stor vikt vid att skydda våra kunders persondata och vi arbetar kontinuerligt med att säkerhetsställa att all hantering och lagring av data görs på ett säkert och tryggt sätt. Kommunikation mellan oss och våra underleverantörer sker alltid via krypterade förbindelser.

Delning av data till underleverantörer
För att kunna leverera vissa tilläggstjänster såsom telefoni och säkerhetstjänster kommer vi behöva lämna vissa kunddata till externa underleverantörer. Dessa parters får inte använda din data för något annat ändamål än för att kunna tillhandahålla och supportera tilläggstjänsten.

Myndigheter och Räddningstjänst
På begäran är vi enligt lag och myndighetsbeslut skyldiga att lämna ut data till brottsbekämpande myndigheter. Vid samtal till SOS Alarm är vi skyldiga att lämna ut den data som krävs för att SOS Alarm ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Cookies
Vi använder cookies för att underlätta och förbättra användningen av vår webbplats. En cookie utgörs av en liten textfil, vilken innehåller information som lagras i hårddisken i din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det finns två typer av cookies, vilka utgörs av permanenta och temporära cookies (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en längre period, medan sessionscookies bara används tillfälligt vid besök på en webbplats. Sessionscookies försvinner när en webbplats stängs ner och sparas således inte permanent. Cookies kan användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, detta så att våra tjänster blir enklare att använda. De flesta företag använder sig av cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Om du inte vill att cookies används eller vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:
Bredbandig IT Communication i Göteborg AB
Orgnr: 556485-2142
Besöksadress: Argongatan 4, 431 53 Mölndal.
Postadress: Box 431 23 Mölndal.

Kontakta oss
Om du har frågor eller vill ha utdrag, rätta, radera eller återkalla samtycken är du välkommen att kontakta oss via gdpr@bitcom.se eller telefon 031-706 27 40.


Ändring av vår integritetspolicy
Bitcom kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy på grund av teknisk utveckling och/eller ändringar i gällande lagstiftning. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.